کودک مشکوک به کرونا

الف: بیماری خفیف-سرپایی مشکوک به کرونا

الف: بیماری خفیف - سرپایی مشکوک به کرونا :

•بدون دیسترس تنفسیᵞ
•بدون درگیری ریهᵝ
•بدون لکوپنی یا لنفوپنی یا ترومبوسیتوپنیᵍ
•بدون افزایش ᵏCRP

●ترخیص با داروی ضد تب و درد، مصرف مایعات فراوان
●استراحت و قرنطینه در منزل تا 2هفته
●آموزش علائم هشدار

ب: بیماری متوسط-بستری مشکوک به کرونا

ب: بیماری متوسط - بستری مشکوک به کرونا :

•بدون دیسترس تنفسیᵞ
•با درگیری ریهᵝ
•بدون لکوپنی یا لنفوپنی یا ترومبوسیتوپنیᵍ
•باافزایش ᵏCRP

●انجام تست COVID-19
●بستری در بخش ایزوله تنفسی
●درمان 2دارویی و آنتی بیوتیک مناسب

ج: بیماری شدید مشکوک به کرونا

ج: بیماری شدید مشکوک به کرونا :

•بادیسترس تنفسیᵞ
•با درگیری ریهᵝ
•بالکوپنی یا لنفوپنی یا ترومبوسیتوپنیᵍ
•با افزایش ᵏCR

●انجام تست COVID-19
●بستری در بخش مراقبت ویژه ایزوله تنفسی
●درمان 3دارویی و آنتی بیوتیک مناسب

د: بیمار شدید-بدحال مشکوک به کرونا

د: بیمار شدید - بدحال مشکوک به کرونا :

•با کاهش سطح هوشیاری
•با نیاز به اینتوبیشن یا با دیسترس تنفسیᵞ
•با درگیری ریهᵝ
•بالکوپنی یا لنفوپنی یا ترومبوسیتوپنیᵍ
•با افزایش ᵏCRP

●انجام تست COVID-19
●بستری در بخش مراقبت ویژه ایزوله تنفسی
●درمان 4دارویی و آنتی بیوتیک مناسب

 

بیمار بدحال

بیمار بدحالᵃ - ویروس کرونا :

•علائم شوک با یا بدون افت فشار خون
•سیانوز مرکزی
•تب بیش از 40درجه سانتی گراد
•دیسترس تنفسی

دیسترس تنفسی

دیسترس تنفسیᵞ - ویروس کرونا :

•تنفس تند :تعداد تنفس بیش از 60در زیر 2ماه، بیش از 50در زیر یکسال، بیش از 40در 1تا 4سال و بیش از 30در بالای 5سال
•تنفس سخت :رتراکشن، ناله، پرش پره های بینی
•افت اشباع اکسیژن خون کمتر از 90 %در هوای اتاق یا کمتر از 93 %با اکسیژن، اسیدوز تنفسی

درگیری ریه

درگیری ریهᵝ - ویروس کرونا :

•در رادیوگرافی :انفیلتراسیون ریه (ground glass, Multi focal consolidation, White lung)
•در سی تی اسکن ریه :نمای ground glassمولتی لوبار یا انفیلتراسیون پراکنده محیطییا پری واسکولار اغلب بدون ادنوپاتی و بدون پلورال افیوژن قابل توجه

لکوپنی، لنفوپنی

لکوپنی، لنفوپنیᵍ - ویروس کرونا :

•لکوپنی :لکوسیت کمتر از 4000
•لنفوپنی  :تا یکسال کمتر از 3000و بالای 1سال کمتر از 1000
•ترومبوسیتوپنی کمتر از 100.000

افزایش CRP

افزایش ᵏCRP - ویروس کرونا :

•مقدار CRPکیفی مساوی یا بیش از +2یا معادل کمی آن

فاکتورهای خطر

فاکتورهای خطرᵐ - ویروس کرونا :

•وجود نقص ایمنی یا مصرف داروهای تضعیف کننده ایمنی، سابقه بیماری مزمنمانند بیماری کلیوی، قلبی، تنفسی، متابولیک، دیابت، و خونی

علائم هشدار

علائم هشدارᵁ - ویروس کرونا :

•حال عمومی بدᵃ،دیسترس تنفسیᵞ، کاهش سطح هشیاری، بی قراری غیر طبیعی، کاهش حجم ادرار، تب بالای 40درجه بیش از 3روز، عود علائم بعد از بهبودی نسبی

درمان 2 دارویی

درمان 2 دارویی ویروس کرونا :

 • اسلتامیویر
 • هیدروکسی کلروکین

درمان 3 دارویی

درمان 3 دارویی ویروس کرونا :

 • اسلتامیویر
 • هیدروکسی کلروکین
 • کالتراLPV/r

درمان 4 دارویی

درمان 3 دارویی ویروس کرونا :

 • اسلتامیویر
 • هیدروکسی کلروکین
 • کالتراLPV/r
 • ریباورین

آنتی بیوتیک مناسب

آنتی بیوتیک مناسب برای ویروس کرونا :

 • سفالوسپورین نسل سوم  (یا کارباپنم بسته به وضعیت بیمار)
 • ونکو مایسین ±(با یا بدون )ماکرولید
منتشرشده در کرونا ویروس

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس

 • نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی1مقدمهبا توجه به اهمیت موضوع و میزان شیوع زیاد کرونا ویروس،در این راهنماتوصیه هایی تصویری در خصوص چگونگی استفاده از وسایل حفاظتی جهت کمک به مدیریت این مشکل در کلیه محیط های کاری که به واسطه شغلشان در تماس با افراد مشکوک یا قطعی ابتلا به این نوع ویروس می باشند، ارائه می شود که اجرای آن می تواند در کاهش بار این بیماری بسیار مفید باشد. سعیشده است تا اقدامات توصیه شده کنترلی کاملاً عملی باشد.اگرچه بسته به نوع شغل میزان ریسک و نوع اقدامکنترلی متفاوت خواهد بود با این حال همیشهاقدامات کنترل باید طبق سلسله مراتب کنترلی باشد. سلسله مراتب کنترلی شامل حذف خطر، جایگزینی، کنترل های فنی و مهندسی، اقدامات مدیریتی، وسایل حفاظت فردی جهت جلوگیری از مواجهه کارکنان و افراد در تماس می باشد که همیشه باید به ترتیبی که گفت عمل شود و اگر سطح بالاتر عملی نبود سراغ سطح پایینتر رفت.

هیچ برنامه حفاظت فردی بدون آموزش کارگران جهت استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردیکامل نخواهد بود. لازم است که کلیه کارگرانی که باید در شغل خود از این وسایل استفاده کنند،تحت آموزش قرار گیرند. برنامه آموزشی درخصوص وسایل حفاظت فردی باید حداقل موارد زیررا پوشش دهد:

 • چه زمانی استفاده از این وسایل لازم است-چه وسایلی لازم است
 • این وسایل چگونه باز و بسته، تنظیم و پوشیده می شوند
 • محدودیت های وسایل حفاظت فردی
 • نحوه مراقبت صحیح، نگهداری، عمر مفید و امحاء وسایل حفاظت فردی


علاوه بر کارکنان و کارگران و افراد در تماس ،سرپرستان و مدیران نیز باید از روش صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی آگاهی داشته باشند. افراد درگیر در امور مربوط به نگهداری، تعمیرات، آزمایش و انتخاب این وسایل نیز باید تحت آموزش قرار گیرند.

دامنه کاربرد:

این راهنمای اولیه به منظور کمک به کاهش مواجهه شاغلین با ویروس کرونا تهیه شده است.صرف نظر از خطرات خاص مواجهه با این ویروس، پیروی ازاقدامات بهداشتی میتواند به افراد در مواجهه کمک کند. این راهنما برای افرادی که با توجه به نوع شغل (مراقبتهای بهداشتی، کارکنان درتماس با اجساد، آزمایشگاه، خطوط هوایی، حفاظت مرزی، عملیات مدیریت پسماند و فاضلاب یا بازدید از مراکز یا به مناطق آلوده) در تماس با بیماران مشکوک و مبتلا به ویروس می باشند، قابل استفاده می باشد.

مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی ( PPE) توصیه شده:

نوع PPE استفاده شده بسته به سطح پیشگیری در عفونت های استاندارد ، تماسی، قطره ای و هوابرد بسیار متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این وسایل باید به افراد آموزش داده شود.

1.  روپوش

 • تنه را از گردن تا زانوها، بازوها را تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود.
 • در پشت گردن و کمر گره میخورد

2. ماسک یا رسپیراتور

 • اتصالات ایمنی یا نوارهای الاستیک در وسط سر و گردن قرار دهید.
 • باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.
 • صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید

3.عینک یا شیلد صورت

 • بر روی صورت و چشم ها و متناسب با آنها قرار بگیرد

4.دستکش ها

 • تا روی مچ را کامل بپوشاند و تا روی مچ بند روپوش هم ادامه داشته باشد

استفاده از روش های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن انتشارآلودگی

 • دست ها را از چهره خود دورنگه دارید
 • با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید
 • دستکش ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید
 • بهداشت دست را رعایت کنید

مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی ( PPE) توصیه شده:

روش های مختلفی برای درآوردن ایمن PPEبدون آلوده کردن لباس، پوست یا  غشاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. در اینجایک مثال آورده شده است.قبل از خارج شدن از اتاق بیمار، تمام وسایل حفاظت فردی،به جز ماسک اگر استفاده شده است، درآورید .ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب، از صورت خود خارج کنید.PPEرا به ترتیب مراحل زیر درآورید

 • بیرون دستکش آلوده است.
 • اگر دستان شما هنگام درآوردن دستکش آلوده شده اند، بلافاصله دستان خود را بشویید یا از یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
 • با استفاده از یک دست دستکشدار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست خارج کنید.
 • دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید.(شکل اول از سمت چپ)
 • انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز خارج کنید.(شکل وسط)
 • دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید • سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است.
 • اگردست شما در حین درآوردنعینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بلافاصله بشویید و از یک ضدعفونی کننده دستاستفاده کنید.
 • با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید.
 • اگر وسیله قابل استفاده مجدد است، در مخزن مشخص شده برای بازیافت مجدد قراردهید. در غیر این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید


 • جلوی روپوش و آستین های آن آلوده است
 • اگر دست هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا دستان خود را بشویید واز ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
 • بندهای روپوش را باز کنید و مراقب باشید که آستین ها هنگام رسیدن به بندها با بدن شما تماس نداشته باشد.
 • روپوش را ازگردن و شانه ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.
 • روپوش را وارونه بطوری که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید.
 • بصورت فشرده شده و تا شده داخل ظرف زباله قرار دهید

 • قسمت جلوی ماسک آلوده است –دست نزنید.
 • اگر در حین برداشتن ماسک، دستان شما آلوده شد ،دست های خود را بلافاصله بشویید و از یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
 • ابتدا بندهایپایین ماسک را باز کنید وسپس بندهای بالاییو بدون لمس کردن جلویماسک،آن را از صورت جدا کنید.
  ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید

 • جلو و آستین های روپوش و قسمت بیرونی دستکش آلوده است.
 • اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، بلافاصله دستان خود را با ضدعفونی کننده دست حاوی الکل بشویید.
 • جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شوند و فقط با دستان دستکش دار خارج روپوش را لمس کنید.
 • هنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و بصورت یک بسته فشرده کنید.
 • همانطور که لباس را درمی آورید، به طورهمزمان دستکش رانیز درآوردید.فقط قسمت داخلی دستکش و روپوش رابا دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید

6. بلافاصله بعد از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی ،دست ها را بشویید یا از یک ضد عفونی کننده الکی استفاده کنید


این راهنمای اختصاصی برای کلیه شاغلین و افراد در تماس با بیماران مشکوک و مبتلا به ویروس کرونادر نظر گرفته شده است؛ جهت کسب اطلاعات عمومی و تخصصی بیشتربه سایر راهنماها نظیر راهنما های عمومی، محیطهای اداری، مرکز خدمات بهداشتی، مشاغل و محیط های خاص مراجعه کنید

منتشرشده در کرونا ویروس

راهنمای چگونگی استفاده از انواع گوشت برای مقابله با کرونا ویروس

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (چگونگی استفاده از انواع گوشت) را منتشر کردند.
به گزارش سایت آزمایشگاه بهبد، شواهد موجود حاکی از آن است که ویروس کرونا 2019، در بازار غذاهای دریایی شهر ووهان چین در جایی که گوشت های آلوده و خام حیوانات وجود داشته است، به انسان منتقل شده است. حال پرسش این است که احتمال آلودگی گوشت به ویروس کرونا چقدر است؟
شواهدی در دست است که نشان می دهد، احتمال ابتلا از طریق گوشت و با شیر حیوانات بیمار، در سایر اعضای خانواده ویروس کرونا وجود دارد. ابتلا می تواند در هنگام پاک کردن و خرد کردن گوشت حیوان بیمار و پخش شدن قطرات خونی آلوده و ورود به بینی، چشم و دهان فردی که با آن مواجه می شود باشد. اگر گوشت حیوان سالم هم در معرض ترشحات آلوده به ویروس فرد بیمارقرار بگیرد می تواند با تماس با فرد سالم به گوشت آلوده و سپس دست زدن به بینی، چشم و دهان منجر به بیماری شود.

ویروس کرونا در گوشت حیوان بیمار و با گوشت حیوان سالم آلوده شده با ویروس، پس از پخت در دمای بالای 70 درجه سانتیگراد و بالاتر از بین می رود و دیگر خطر بیماری زایی ندارد. خانواده ویروس های کرونا نسبت به سرما و انجماد قوی هستند و حتی در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد باقی می مانند.


با رعایت نکات زیر در هنگام فرآوری و طبخ گوشت، خطری برای ابتلا به کرونا از طریق گوشت آلوده وجود ندارد:

 1. شستن کامل دست ها با آب و صابون و ضدعفونی کردن تمامی سطوح (نظیرتخته گوشت، چاقو و سطح آشپزخانه) قبل و بعد از فرآوری گوشت.( پاک کردن، شستن، خرد کردن و بسته بندی)
 2. جداسازی محل قرار دادن گوشت های خام و غذاهای پخته و استفاده از ظروف دربسته برای نگهداری هر یک از مواد.
 3. پخت گوشت در دمای 70 درجه و بالاتر به صورتی که گوشت کامل مغزپخت شود.(پیشنهاد می شود از دماسنج استفاده شود)
 4. عدم استفاده از گوشت حیوانات بیمار و یا مشکوک به بیماری و یا حیواناتی که مرده اند.
 5. عدم استفاده از گوشت های خام و نیم پز.

منبع : وزارات بهداشت

 

 

منتشرشده در کرونا ویروس
دوشنبه, 04 فروردين 1399 13:25

حفاظت فردی در برابر ویروس کرونا

راهنمای کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس کرونای 2019 برای محل‌های ورود

بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (کووید-۱۹)، که توسط ویروس کووید-۱۹ (19-COVID) ایجاد شده، برای اولین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در ووهان چین تشخیص داده شد. در روز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که این اپیدمی یک حالت اضطراری بهداشتی در سطح بین المللی می باشد. این مستند، توصیه های سازمان جهانی بهداشت (WHO) جهت کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی (PPE)، هم برای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و هم در سطح جامعه و نیز موضوعات مرتبط با واردات این محموله ها را به طور خلاصه ارائه می کند. وسایل حفاظت فردی، دستکش، ماسک جراحی، عینک محافظ یا حفاظ صورت و گان، همچنین لوازمی که برای اقدامات ویژه مورد نیاز است، رسپیراتورها (از قبیل ماسک N95 یا FFP2 استاندارد یا معادل های آن) و پیش بند را شامل می شود. این مستند برای افراد دخیل در توزیع و مدیریت وسایل حفاظت فردی، مقامات بهداشت عمومی، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی و عموم مردم تهیه شده و هدف آن فراهم آوری اطلاعاتی در خصوص مناسب ترین موقعیت های استفاده از این وسایل است. به محض اینکه اطلاعات جدیدی فراهم شود، سازمان جهانی بهداشت نسبت به بروز رسانی این توصیه ها اقدام خواهد کرد.

روش های حفاظت در برابر بیماری کووید-۱۹

بر اساس شواهد موجود، ویروس کووید-۱۹ از طریق تماس نزدیک و ریز قطرات بین مردم منتشر می شود و انتقال هوابرد ندارد. افرادی که در تماس نزدیک با بیماران مبتلا به کرونا هستند یا از این بیماران مراقبت می کنند، در معرض بیشترین خطر ابتلا هستند. روش های پیشگیری و کاهش آلودگی، به عنوان اقدامات کلیدی هم در سطح ارائه کنندگان خدمات و هم در سطح جامعه مطرح می شوند. مؤثرترین روش های پیشگیری در سطح جامعه شامل موارد زیر می شود: و رعایت مکرر بهداشت دست: اگر دست ها به وضوح آلوده نیستند با استفاده از یک محلول الكلى و اگر به وضوح آلوده
هستند، با استفاده از آب و صابون پرهیز از لمس چشمهای دهان و بینی رعایت بهداشت تنفسی از طریق پوشاندن عطسه و سرفه با آرنج بسته و یا داخل دستمال کاغذی و دفع بهداشتی دستمال کاغذی بلافاصله پس از استفاده
استفاده از ماسک جراحی در صورتی که علائم تنفسی دارید و شستن دست ها بعد از برداشتن ماسک و رعایت فاصله حداقل یک متری از افرادی که علایم تنفسی دارند.دقت شود در این مستند استفاده از ماسک برای افراد عادی تنها در صورت داشتن عطسه و سرفه توصیه شده است یعنی با هدف جلوگیری از آلوده کردن دیگران، آن هم با استفاده از ماسک جراحی نه ماسک N95

برای پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی و با هدف حفظ سلامت این افراد و نیز جلوگیری از انتقال عفونت توسط این افراد، اقدامات احتیاطی اضافی دیگری لازم است. این اقدامات احتیاطی برای پرسنلی که از بیماران مبتلا به بیماری کووید-۱۹ مراقبت می کنند، شامل استفاده مناسب از وسایل حفاظت فردی است که خود شامل انتخاب وسیله حفاظتی مناسب و آموزش در خصوص نحوه گذاشتن، برداشتن و دفع این وسایل می باشد.
چنانچه در دستورالعمل پیشگیری از عفونت و کنترل عفونت های تنفسی قابل اپیدمی و همه گیری در مراقبت های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت نیز قید شده، وسایل حفاظت فردی تنها یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از ابتلا به این عفونت می باشد. سایر این عوامل که به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته می شود شامل اقدامات مدیریتی، محیطی و کنترل های مهندسی می شود.

اقدامات کنترلی مدیریتی :

شامل اطمینان از دسترسی به منابع مورد نیاز برای روش های پیشگیری و کنترلی از قبیل زیر ساخت مناسب، توسعه سیاست های شفاف پیشگیری و کنترل عفونت، دسترسی آسان به تست های آزمایشگاهی، تقسیم بندی (تریاژ) مناسب بیماران، نسبت مناسب پرسنل به بیمار و آموزش پرسنل می شود.

هدف روش های کنترلی محیطی و مهندسی :

کاهش انتشار عوامل بیماریزا و کاهش آلودگی سطوح و اشیای بی جان می باشد. این روش ها عبارتند از فراهم آوری فضای کافی برای ایجاد حداقل یک متر فاصله بین بیماران و پرسنل و نیز اطمینان از فراهم بودن تعداد کافی اطاق های ایزوله با تهویه مناسب برای بیماران مشکوک یا قطعی کووید-۱۹ بیماری کووید-۱۹ یک بیماری تنفسی است که برخلاف ابولا از طریق ترشحات آلوده بدن منتقل نمی شود. به دلیل این اختلاف در روش انتقال، وسایل حفاظتی مورد نیاز برای کووید-۱۹ با آنچه برای ویروس ابولا لازم بود، تفاوت دارد. به طور خاص، در مراقبت از بیماران کووید-۱۹ نیازی به استفاده از رو لباسی (که گاهی به عنوان وسایل حفاظتی ابولا نامیده می شود) نیست.

در مراقبت از بیماران کووید-۱۹ نیازی به استفاده از رو لباسی (که گاهی به عنوان وسایل حفاظتی ابولا نامیده می شود) نیست.

زنجیره توزیع جهانی وسایل حفاظت فردی :

ذخیره جهانی وسایل حفاظت فردی بخصوص ماسک جراحی و ماسک ویژه تنفسی در حال حاضر کافی نیست و انتظار می رود ذخیره گان و عینک محافظ نیز ناکافی باشد. افزایش ناگهانی تقاضای جهانی منجر به این پدیده شده و نه تنها افزایش تعداد موارد بیماری کووید-۱۹، بلکه هراس و خرید و انبار کردن بی مورد این وسایل به دلیل ارائه اطلاعات غلط به مردم باعث دامن زدن به موضوع کمبود این تجهیزات در سطح جهانی شده است. ظرفیت موجود برای افزایش تولید این وسایل محدود است و قادر به رفع نیازهای فعلی برای ماسک نمی باشد، بخصوص چنانچه این وضعیت استفاده نابجا و گسترده وسایل حفاظت فردی ادامه یابد.

توصیه هایی برای دسترسی بهینه به وسایل حفاظت فردی :

با توجه به کمبود جهانی وسایل حفاظت فردی، استراتژی های زیر می تواند به بهینه سازی دسترسی به این وسایل کمک کنند


1. نیاز به وسایل حفاظت فردی را به حداقل برسانید:

با استفاده از مداخلات زیر می توان ضمن محافظت از پرسنل ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی و سایر افراد در برابر ویروس کووید-۱۹، نیاز به وسایل حفاظت فردی را به حداقل رساند.

 • استفاده از پزشکی از راه دور (تله مدیسین) به منظور ارزیابی موارد مشکوک به بیماری کووید-۱۹، و در نتیجه کاهش نیاز به پرسنل مورد نیاز برای ارزیابی این افراد را مدنظر داشته باشید.
 • از موانع فیزیکی نظیر پنجره های شیشه ای یا پلاستیکی به منظور کاهش مواجهه با ویروس کووید-۱۹ استفاده کنید. این روش را می توانید در مکان هایی که بیماران برای اولین بار با آن ها تماس دارند از قبیل محل های تریاژ، پذیرش
  اورژانس یا پنجره داروخانه ها اعمال کنید.
 • ورود پرسنلی که درگیر مراقبت از بیماران کووید-۱۹ نیستند را به اطاق های این بیماران محدود کنید. امکان ارائه همزمان چند خدمت با یک بار ورود به اطاق بیمار را در نظر داشته باشید (برای مثال علائم حیاتی را می توان در زمان دادن دارو به بیمار چک کرد یا در زمان تحویل غذای بیماران می توان مراقبت های دیگر را همزمان انجام داد و برنامه ریزی کنید که کدام مراقبت ها باید در بالین بیمار ارائه شوند.

ایده آل آن است که اجازه ملاقات برای بیماران کووید-۱۹ وجود نداشته باشد، ولی اگر این کار مقدور نیست، تعداد عیادت کنندگان در محل هایی که بیماران کووید-۱۹ ایزوله شده اند را محدود کنید، زمانی که هر عیادت کننده می تواند بیمار را ملاقات کند را محدود نمایید و دستور العمل های شفاف در خصوص نحوه استفاده و دفع وسایل حفاظت فردی و رعایت بهداشت دست را تعبیه کنید تا ملاقات کنندگان خود را آلوده نکنند.

2. اطمینان حاصل کنید که استفاده از وسایل حفاظت فردی، منطقی و مناسب است

وسایل حفاظت فردی (PPE) باید بر اساس ریسک مواجهه (مثلا نوع فعالیت) و پویایی انتقال پاتوژن (برای مثال، تماس، قطره تنفسی یا آئروسل) استفاده شود. استفاده بیش از حد از وسایل حفاظت فردی تأثیر بیشتری بر کمبود تأمین این وسایل خواهد داشت. در نظر گرفتن توصیه های زیر ما را مطمئن می کند که استفاده از وسایل حفاظت فردی منطقی بوده است.

 • نوع وسایل حفاظت فردی استفاده شده هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ بسته به شرایط کاری پرسنل و فعالیت
  آنها، متفاوت خواهند بود (جدول 1).
 • کارکنان مراکز بهداشتی درمانی که به طور مستقیم درگیر مراقبت از بیماران می باشند، باید از این وسایل حفاظت فردی استفاده کنند: گان، دستکش، ماسک جراحی و حفاظ چشم (عینک یا محافظ صورت).
 • به طور خاص، هنگام انجام روش هایی که تولید آئروسل می کنند (به عنوان مثال لوله گذاری داخل تراشه یا لوله گذاری نای، تهویه غیر تهاجمی، تراکئوستومی، احیای قلبی ریوی، تهویه دستی قبل از لوله گذاری، برونکوسکوپی)، کارکنان مراکز بهداشتی درمانی باید از ماسک های تنفسی خاص (رسپیراتور یا همان ماسک های N95، FFP2 ، یا استانداردهای معادل آنها)، محافظ چشم، دستکش و گان استفاده کنند، و اگر گان استفاده شده در برابر مایعات مقاوم نباشد، بایستی پیش بند نیز استفاده گردد.
 • در موردهای قبلی اضطراری بهداشت عمومی بیماری های تنفسی حاد، در صورت کمبود وسایل محافظتی، رسپیراتورها برای مثال N95 ، FFP2 ، یا استانداردهای معادل آنها) برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار گرفته بودند . به عبارت دیگر یک رسپیراتور حین مراقبت از چندین بیمار با تشخیص یکسان بدون تعویض آن صورت می گرفته، و شواهد نشان می دهد که رسپیراتور ها در صورت استفاده طولانی مدت، همچنان اثر حفاظتی خود از پرسنل را حفظ می کنند. با این وجود، استفاده از رسپیراتور برای مدت زمانی بیش از ۴ ساعت می تواند منجر به ناراحتی فرد شده و بایستی از استفاده طولانی مدت از این وسایل اجتناب گردد .
 • در میان عموم مردم، افراد با علائم تنفسی یا آنهایی که وظیفه مراقبت از بیماران کووید-۱۹ را در خانه هایشان دارند، بایستی ماسک های جراحی را دریافت کنند.
  برای دریافت اطلاعات بیشتر، به مراقبت از بیماران مشکوک به عفونت کروناویروس جدید (کووید ۱۹) با علائم خفیف در خانه و مدیریت تماس های آنها مراجعه نمایید

برای افراد بدون علامت، استفاده از هیچ نوع ماسکی توصیه نمی شود. پوشیدن ماسک های جراحی در صورت عدم وجود علائم، ممکن است موجب ایجاد هزینه های غیر ضروری و هزینه خرید شده و احساس امنیت کاذب ایجاد کند که می تواند منجر به نادیده گرفتن دیگر اقدامات پیشگیرانه ضروری شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به توصیه در مورد استفاده از ماسک در جامعه، در حین مراقبت در خانه، و در مراکز مراقبت سلامت در زمینه شیوع کروناویروس جدید مراجعه کنید .

3. مکانیسم های مدیریت زنجیره تأمین وسایل حفاظت فردی را هماهنگ کنید

مدیریت وسایل حفاظت فردی بایستی از طریق مکانیسم های مدیریت زنجیره تأمین ملی و بین المللی هماهنگ شود که شامل موارد زیر می باشند ولی محدود به این موارد نیستند:

 • پیش بینی وسایل حفاظت فردی مورد نیاز در آینده بر اساس مدل های کمی که نیاز منطقی این وسایل در آینده را با اطمینان معقول مشخص نماید.
 • پایش و کنترل درخواست های وسایل حفاظت فردی از کشورها و تأمین کنندگان بزرگ
 • ترویج استفاده از یک رویکرد مدیریت درخواست متمرکز برای جلوگیری از انبار مجدد و اطمینان از پیروی دقیق از قوانین اساسی مدیریت انبار برای محدود کردن ضایعات، بیش انباری (موجودی بیش از حد) و گسیختگی انبار
 • پایش توزیع پایان به پایان وسایل حفاظت فردی

مدیریت محموله از کشورهای مبتلا (درگیر با کووید۱۹) :

استفاده و توزیع منطقی محموله های وسایل حفاظت فردی که از کشورهای مبتلا به کووید-۱۹ وارد شده یا به آن ها صادر می گردد، شامل توصیه های زیر می شود.

 • پوشیدن ماسک از هر نوعی در جابجایی این محموله ها از کشورهای مبتلا به کووید-۱۹ توصیه نمی شود.
 • استفاده از دستکش توصیه نمی شود، مگر برای حفاظت در برابر خطرات مکانیکی، مانند مواردی که ممکن است هنگام
  دستکاری سطوح زبر و خشن رخ دهد.
 • نکته مهم این است که استفاده از دستکش جایگزینی برای نیاز به رعایت بهداشت دست نمی باشد و باید همانطور که در بالا گفته شد، شستشوی دست بطور مکرر انجام شود.
 • هنگام ضد عفونی کننده وسایل یا بسته ها، هیچ وسایل حفاظت فردی اضافی فراتر از آنچه که به طور معمول توصیه می شود، لازم نیست. تا کنون هیچ اطلاعات اپیدمیولوژیکی مبنی بر اینکه تماس با کالاها یا محصولات ارسالی از کشورهای درگیر با کووید-۱۹ منبعی برای این بیماری در انسان باشد، فراهم نیامده است. سازمان جهانی بهداشت به پایش دقیق روی پیشرفت کروید -۱۹ ادامه خواهد داد و توصیه ها را در صورت لزوم به روز رسانی خواهد کرد.
منتشرشده در کرونا ویروس

استفاده از الکل صنعتی و یا متانول برای ضدعفونی

اطلاعیه سازمان غذا و دارو و هشدار در مورد استفاده از الکل صنعتی و یا متانول برای ضدعفونی و مسمومیت ناشی از متانول

ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت، سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
با توجه به شیوع گسترده بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید یا کووید-۱۹ در کشور و تاکید بر بهداشت دست ها و گندزدایی مناسب سطوح در منازل و اماکن و نقش مهم استفاده از اقلام ضدعفونی کننده از جمله فرآورده های بر پایه الکل اتیلیک (اتانول) به منظور پیشگیری از این عفونت، متاسفانه بر اساس مشاهدات و اطلاعات بدست آمده از برخی بیمارستانهای کشور، مواردی از مسمومیت در اثر مصرف خوراکی محلول های حاوی الکل اتیلیک (اتانول) و حتی مرگ اثر مصرف خوراکی الکل متیلیک (متانول) به اشتباه و با هدف پیشگیری از عفونت کرونا ویروس جدید و کروید ۱۹ در برخی از بیماران گزارش شده است.

در این رابطه توجه به نکات زیر دارای اهمیت است:

 1. بر اساس مستندات علمی، مصرف خوراکی الکل اتیلیک (اتانول) و یا غرغره کردن اتانول در محوطه دهانی هیچگونه اثری در پیشگیری از عفونت کرونا ویروس جدید ندارد و با خطر بروز مسمومیت ناشی از اتانول همراه است.
 2. الكل متیلیک یا همان متانول، ضمن اینکه دارای اثرات ضد میکروبی بسیار ناچیزی در مقایسه با الكل اتیلیک (اتانول) است، به علت سمیت بالا، مصرف خوراکی آن با بروز مسمومیت های شدید، کوری و مرگ همراه است.
 3. بر خلاف اتانول که جذب پوستی از پوست سالم ندارد، میزان جذب پوستی متانول به ویژه در پوست های آسیب دیده بالا بوده و می تواند سبب بروز مسمومیت شود.
 4. با توجه به خصوصیت سمی متانول، مراجع و راهنماهای معتبر بین المللی، هیچ گونه توصیه ای مبنی بر استفاده از متانول جهت ضدعفونی دست، پوست، لوازم و تجهیزات پزشکی و سطوح (مانند: دستگیره در، میز کار، کف و...) وجود ندارد.
  با توجه به موارد ذکر شده، به هموطنان عزیز توصیه می شود به هیچ وجه از الكل متیلیک (متانول) و یا الکل صنعتی (که حاوی درصدهای مختلفی از اتانول به همراه متانول می باشد، برای ضد عفونی دست و پوست استفاده نکرده و چنانچه قصد دارند از فرآورده های ضدعفونی بر پایه الکل استفاده کنند، تنها از محلول های آبی الکل اتیلیک (اتانول) و یا فرآورده های استاندارد حاوى الكل اتیلیک (اتانول) با غلظت مناسب (۶۲ تا ۷۰ درصد) و با رعایت اصول توصیه شده، استفاده کنند.اسفند ۱۳۹۸
ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم
دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت
سازمان غذا و دارو

منتشرشده در کرونا ویروس

راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس كورونا بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه های طب ایرانی

متن پیش رو نخستین ویراسته از نگارش دستورعمل تلفيقي طب جدید و طب ایرانی در برابر همه گیری ویروس كورونا در ایران است که توسط دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و با همکاری بنیاد ملی طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران تهیه و تنظیم شده است و مبنای آن شواهد پزشکی، منابع طب ایرانی و طب نوین، تجربه های بالینی و گزارش های منتشرشده می باشد. هرگونه تبدیل این محتوا به شکل های تصویری، صوتی، گرافیکی که منجر به تغییر متن یا جزء برداری از آن شود، بدون اجازه دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز نیست.

بیماری ناشی از ویروس كورونای جدید (19-COVID) اکنون یک مشکل جهانی است که بنا به گزارشهای رسمی شیوع آن از ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ در ایران تأیید شده است. انسان همیشه با بیماریهای ویروسی (مانند زگیل، سرخک، آبله مرغان، سرماخوردگی عادی و...) روبرو بوده و در کشمکش با آنها راه های گوناگونی را آزموده است. میدانیم که مهم ترین ویژگی این ویروس نوپدید، خطر آلودگی محیطی بیشتر و گسترش سریع تر آن نسبت به ویروس های دیگر است و چون تا کنون واکسن یا داروی اختصاصی برای آن ساخته نشده است، باید مقاومت تنی و روانی خود را در برابر این ویروس و پیامدهای ذهنی و هیجانی شیوع آن افزایش دهیم. بدین مقصود، پیشنهادهایی برای افزایش تاب آوری زیستی - روانی افراد تندرست بر پایه حکمت طب ایرانی فراهم آورده ایم که امیدواریم بتواند به مردمان سرزمین پهناور ایران کمک کند تا از گزند و آسیب این ویروس دور و ایمن باشند و امیدواریم با توکل به نیروی حق، و با عمل به دستورهای بهداشتی، و توجه به توصیه های طبیعی بتوانیم با کمترین آسیب جسمی، روحی و اجتماعی از این دشواری گذر کنیم.

اصول بهداشت عمومی: پیشگیری با تدابیر ساده

راههای انتقال کوروناویروس جدید همانند سایر ویروسها و ویروس آنفلوانزاست یعنی از طریق تماس دست آلوده شده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و از راه قطرات تنفسی (از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود؛ بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار، و شستشوی مکرر دستها و صورت با آب و صابون برای سایر افراد، از مهم ترین راههای پیشگیری شمرده می شوند.

به این آموزه های بهداشتی در پیشگیری از آلودگی به ویروس كورونا عمل کنید و آنها را تا پایان بحران ترک نکنید:

 1. رعایت تدابیر بهداشتی بویژه شستشوی مکرر دستها و پرهیز از لمس بینی و چشم ضروری است.
 2. دستهایتان را با آب و صابون بشویید؛ به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها.
 3. از تماس نزدیک با فرد دچار به علائمی مانند سرماخوردگی، آبریزش، عطسه و سرفه خودداری کنید.
 4. مواد غذایی را خوب بپزید.
 5. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم و در تماس با هم قرار ندهید.
 6. پس از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام (گوشت و اجزای خوراکی دیگر گوسفند،گاو، مرغ، ماهی، میگو ...) ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته، اکیدا خودداری کنید.
 7. هنگام تماس با حیوانات، دام، پرندگان زنده و محصولات آنها، از دستکش و ماسک استفاده کنید و پس از تماس بدون دستکش، حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید.
 8. اگر به اختلال تنفسی (شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل دچار شدید فورا به مرکز بهداشتی درمانی مشخص و معرفی شده مراجعه کنید.
 9. در مکان های عمومی تا جایی که ممکن است دستکم یک متر با دیگران فاصله داشته باشید.
 10. از دست دادن، در آغوش گرفتن، و بوسیدن تا پایان خطر همه گیری خودداری کنید.
 11. دیدارهای غیرضروری را حذف کنید یا به تعویق بیندازید و از حضور در اجتماعات یا مکان های شلوغ پرهیز کنید.
 12. هنگام موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین یا گودی آرنج جلوی بینی و دهان را بگیرید.
 13. دستمال های مصرف شده را در یک کیسه نایلونی انداخته، در آن را گره بزنید و در سطل در دار بیندازید.
 14. درباره سالمندان عزیز (سن بالای ۶۰ سال)، مبتلایان به آسم، برونشیت، بیماریهای قلبی عروقی، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی، و مبتلایان چاقی مفرط باید احتیاط و مراقبت بیشتری بکار بست.
 15. مدت محدودی از مراجعه به مکان های مقدس و زیارتی و محل های پر رفت و آمد مثل بازارها تا حد امکان خودداری کنید، بویژه اگر مستعد بیماری هستید یا دچار علائم تنفسی شده اید.

آموزه های طب ایرانی :

می دانیم که در پیشگیری، کنترل و درمان بیماری ناشی از ویروس كورونا و هر بیماری عفونی دیگر، توجه به سه عامل مهم است:
الف. عامل مهاجم (ویروس)
ب. میزبان (انسان)
ج. محیط
ما در این دستور عمل بنا به دیدگاه حکیمان و طبیبان کهن، بیش از هر چیز بهبود شرایط میزبان را در نظر داریم تا امکان و استعداد ابتلا را کاهش دهیم؛ و بدین مقصود بایسته است که به این امور توجه کنیم:

 1. تقویت اعضای حیاتی بدن (مغز، قلب، کبد) و نیروهای عالی آنها، و حفظ کارمایهها و بن مایه های اصلی در عملکردهای زیستی (حرارت غریزی و رطوبت غریزی).
 2. تقویت اعضای دستگاه تنفس فوقانی و تحتانی، و اعضایی که با آنها عملکرد همگرا دارند. این تقویت هم شامل تقویت عملکرد و هم افزایش توان دفاعی و محافظتی است.
 3. حفظ اعتدال مزاج شخصی: هر فرد تندرست با هر مزاجی، در شرایط بهینه شخصی خود قرار دارد و باید این اعتدال را حفظ کند و به تقویت مزاج مادرزادی بپردازد. بنابراین توصیه به مصرف گرمی بخش های قوی و شدید را مجاز نمی دانیم و حتی برای سالمندان سردمزاج نیز هر گیاه دارویی گرمی بخش را پیشنهاد نمی کنیم.
 4. تعدیل شرایط ناهنجار بدنی اعم از سوءمزاجهایی که ممکن است خطر ابتلا و شدت بیماری را افزایش دهند. این امر در مورد مبتلایان پرفشاری خون، مشکلات قلبی، بیماری های تنفسی، و دیابت مهمتر است. در این دستور عمل به پاکسازی های ملایمی اشاره خواهیم کرد که منجر به ضعف نشوند و قوای بدنی را دچار آشفتگی ناگهانی نکنند.

اکنون با این نگاه به بیان توصیه ها و پیشنهادها می پردازیم. لازم نیست همه افراد، همه این موارد را یکجا اجرا کنند، بلکه به فراخور حال و بسته به شرایط، منتخبی از این توصیه ها می تواند به تندرستی و آرامش روانی کمک کند و نتایجی مانند افزایش مقاومت مخاطی راههای تنفسی، تقویت ریه، تقویت قلب و سیستم عصبی، بهبود ایمنی عمومی بدن، پاکسازی از مواد تباه، و نهایتا افزایش تاب آوری زیستی روانی در برابر بیم و هراس ابتلا به ویروس كورونا به بار آورد. کوشیده ایم که توصیه هایمان از سازگاری فرهنگی، سادگی، ارزانی و دسترس پذیری برخوردار باشند و پرهيزها نیز قابل اجرا و منطقی باشند.
این پیشنهادها صرفا برای ارتقای سلامت در افراد تندرست، و افزایش ایمنی در افراد در معرض خطر است.
کسانی که دچار علائم مشکوک یا مبتلا به بیماری باشند حتما باید از درمان و توصیه های پزشکی رایج بهره مند شوند.

آرامش و آسایش، و توجه به دل و جان :

همه میدانیم که حالات ذهنی و هیجانی مانند ترس، نگرانی، بی تابی، و اندوه شدید عملکردهای طبیعی دستگاه عصبی، غدد درون ریز، و سیستم ایمنی ما را دچار آشوب می کنند.

 • برای افزایش پایداری عملکردهای سیستم ایمنی، غدد، و اعصاب نخست باید اطلاعات ورودی به ذهن و حواس را مدیریت کنیم. اگر پیوسته و پیاپی، چشم و گوشمان به گوشی همراه یا دیگر رسانه ها باشد، و گفت وشنید و جست وجویمان مدام درگیر شایعات نادرست و حتی اخبار درست باشد دلمان از وحشت و بیم لبریز میشود و در پی آن هماهنگی این دستگاهها برای فراهم کردن تاب آوری و مقاومت بدن به هم می ریزد که نتیجه آن کاهش سطح ایمنی بدن است.
 • امر بسیار مهم دیگر در افزایش این تاب آوری، تنظیم زمان خواب و بهبود کیفیت خواب است. مهم ترین مقوی محور سیتم عصبی با سیستم ایمنی، خواب به وقت و آرام است. بنابراین آموزه های بهداشت خواب را جدی بگیرید.

با این مقدمه، به سه دسته توصیه های کلی در حوزه ارامش و آسایش می پردازیم:

 • با توکل و توسل، ذکرها و دعاها و نذرهای خالصانه و مددجستن از نیروبخشهای معنوی می توانیم طمأنینهای در قلب طلب کنیم که نه تنها به تندرستی ما کمک می کند بلکه مایه رستگاری و برکت در جان ما می گردد.

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت
با درد صبر کن که دوا می فرستمت
(حافظ)

اکنون بهترین فرصت برای همنشینی با خودمان و خانواده است و می توانیم با این کارهای ساده، تشویش را به آسایش بدل کنیم
 • مطالعه آثار ادبی بزرگان ادب فارسی،
 • مطالعه ادبیات داستانی
 • خواندن قصه ها و حکایات و مثلها در جمع خانواده
 • تماشای فیلم های مستند جذاب و سینمای کمدی
 • مطالعه تاریخ و فرهنگ ایران زمین
 • خواندن سرگذشت بزرگان دانش و هنر
 • پرداختن به سرگرمی ها و بازی های خانگی
 • شنیدن نغمات و الحان آرامش بخش
 • مرور خاطراتی از شادکامی و موفقیت های خود یا اطرفیان
 • انجام تمرینهای تنفسی و تن آرامی.

یک راه ساده، رایگان و موثر برای تقویت سیستم ایمنی، خندیدن است.

 • کارآمدی خندیدن در بهبود عملکردهای سیستم ایمنی (هم ایمنی ذاتی، و هم ایمنی تطابقی یا اداپتيو) در مقالات علمی بسیار زیادی بررسی شده و در نشریات معتبر منتشر شده است.
 • در واقع خندیدن، دومینویی از رویدادهای گوناگون را در سیستم تنفسی، عصبی، عضلانی، لنفاتیک، گردش خون، غدد درون ریز، و سیستم ایمنی فعال می کند که یکی از نتایج شگفت انگیز آن افزایش چشمگیر قدرت سیستم ایمنی است. و خلاصه اینکه: بجای غرق شدن در خبرهای ناگوار و بیم آور، گوشیها را کنار بگذارید و ساعتی از شبانه روز را در کنار خانواده به دیدن پویانمایی های (انیمیشن) خنده دار، و ویدیوهای کمدین های بزرگ بگذرانید و اشعار و حکایات طنز بخوانید، و بخندید.
 • در یک کلام، خندیدن دنیایی از شگفتی هاست! با خندیدن سیستم ایمنی تان را فعال و نیرومند کنید.

هنگام تنگدستی، در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی، قارون کند گدا را

توصیه های عمومی :

 • چنان که گفته شد شستشوی مکرر دست و صورت، دستکم پنج نوبت در شبانه روز، ضروری است.
 • پاک نگاه داشتن بینی از طریق کاهش تعداد ویروس احتمالی در مسیرهای تنفسی، خطر ابتلا را کاهش می دهد. پیشنهاد می کنیم که افراد سالم روزی ۲ تا ۳ بار آب ولرم یا دم کرده رقیق بابونه را از راه بینی بالا میدهد. پیشنهاد می کنیم که افراد سالم روزی ۲ تا ۳ بار آب ولرم یا دم کرده رقیق بابونه را از راه بینی بالا کشیده (استنشاق) و پس از چند ثانیه بینی را با فشار ملایم تخلیه کنند.

توصیه های بوییدنی و عملی :

 • برای کاهش اضطراب و بیتابی، ضمن انجام دم و بازدم عمیق، بوهای طبیعی و خنک مقوی قلب و مغزمانند بوی پرتقال، به، ليمو، و خیار شسته ببویید. حواستان باشد که این میوه ها را فرد مشکوک به ابتلا لمس نکرده یا نبوییده باشد.
 • همچنین میتوانید قدری گلاب سرد در افشانه ریخته و در هنگام احساس کم هوایی اضطرابی» به چهره و گردن و سینه بپاشید. در «احساس کم هوایی اضطرابی» عمل دم و بازدم دشوار نیست و سینه صدای غیرعادی ندارد ولی فرد احساس می کند هوا در اطرافش کم است و نیاز به جریان هوای خنک دارد و با وزیدن هوای خنک حالش بهتر میشود.
 • گرچه رایحه های غیرطبیعی را برای اثرات طبی ترجیح نمیدهیم ولی اگر تپش قلب، کم خوابی، نگرانی و دلواپسی دارید بهتر است از عطر و ادکلن های مایل به خنکی استفاده کنید و عطرهای تند یا بسیار شیرین را کنار بگذارید.
 • احتیاط: بوهای بسیار نافذ گرم و خشک مانند بوی اسطوخودوس ممکن است در افراد با مزاج گرم سیستم عصبی، تحریک پذیری، عطسه، خارش و سردرد ایجاد کند.
 • بادکش ساده و بادکش گرم به طور لغزان بین دو کتف، در تقویت ریه و بهبود عملکرد ایمنی و افزایش ظرفیت تنفسی موثر است. باید توجه داشت بادکش بر روی ستوان فقرات و استخوانها ممنوع است و بادکش کردن و این توصیه به معنی حجامت کردن با مجوزی برای خونگیری نیست!

پرهیزها و محدودیت های غذایی :

• همیشه، بویژه در هنگامه همه گیری ها باید از سه رفتار اجتناب کرد تا نیروهای بدن بجای توجه به آماده باش دفاعی، زیاد به کارهای گوارش و دفع پسماندهای تغذیه گمارده و مشغول نشوند:

الف. پرخوری (حتی از غذای سبک)
ب. درهم خوری (حتی از غذاهای سودمند)
ج. سنگین خوری (حتى بمقدار معمول)

منظور از غذای سنگین، غذایی است که هضم آن دشوار باشد و گذر آن از معده به روده طول بکشد و پسماندهای آن هم به آسانی دفع نشوند. غذاهای خمیری و سرخ کرده و چرب از این قبیل هستند مانند ماکارونی چرب، الویه با گوشت های صنعتی، سوسیس، هلیم و آش گوشت غليظ، پنیر پیتزا و فست فودها.
• روزه داری طبی، به معنای کاهش حجم و کالری غذایی دریافتی در حد بیست درصد کمتر از وضعیت همیشگی هر فرد، با تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب می تواند منجر به بهبود عملکرد دستگاه دفاعی بدن در برابر عوامل بیماریزای بیرونی شود. مصرف شوریها و ترشیهای محرک و خشکی اور مخاط تنفسی (مانند سرکه تندوتیز و خیار شور) را محدود کنید.
• مصرف شیر، ماست، گوجه، رب گوجه، شوری های آب گوجه ای، موز، شیرینی های چسبنده و چرب را محدود کنید. لبنیات را بطور مطلق ممنوع نمی دانیم ولی تاکید می کنیم که مقدار مصرف آنها (بویژه ماست و دوغ ترش) معتدل باشد و همراه با مصلحات استفاده شود.
• از مصرف نوشیدنیها و خوردنی های محرکهای مغز و برهم زننده خواب مانند قهوه، نسکافه، چای سبز، و نیز شکلات تلخ در ساعات عصر و شب خودداری کنید تا خواب به وقت و عمیق و پیوسته را از دست ندهید.
• از مصرف پیاپی ادویه بسیار گرم و خشک و تندوتیز مانند فلفل قرمز، خردل، و سس های تند پرهیز کنید.
• به نظر می رسد مصرف سیر و زنجبیل فقط تا اندازهای در پیشگیری احتمالی سودمند است. بطور عمومی مصرف بیش از یک تا دو حبه سیر کوبیده، و بیش از دو تا سه گرم زنجبیل پیشنهاد نمی شود. مصرف بیشتر از این مقادیر بویژه بطور پیوسته می تواند موجب تحریک عصبی و ایمنی و تغیرات ناهنجار مزاجی و خلطی شود و در بیماران قلبی باید تداخل هر دو را با داروهای ضدانعقاد باید در نظر گرفت. در برخی شرایط مصرف مقادیر کم نیز ممکن است عوارض جدی داشته باشد.

توصیه های غذایی :

پیشنهادهای غذایی زیر را در برنامه روزمره خوراک خود اولویت بدهید. برخی پیشنهادها، مشخصا برای بهبود مشکلاتی مانند دیابت، ضعف و کم خونی، یبوست و ضعف هضم مناسب تر است.

آشی با این اجزاء تهیه کنید:

برنج و بلغور جو: هر کدام نصف پیاله
هویج یا زردک رنده شده: یک پیاله
پیاز خردشده: نصف پیاله
سبزی جعفری و گشنیز: یک پیاله
گزنه: 3 قاشق غذاخوری
گوشت مرغ ریزشده: نصف پیاله
کاهو و اسفناج: یک پیاله
نمک و زردچوبه بمقدار لازم
سوپی شامل برنج، ماش، جو بعلاوه هویج، کدو، سبزهای جعفری و گشنیز، آلوبخارا با بال و گردن پوست کنده مرغ، روغن زیتون و همراه با زردچوبه و آب لیمو یا آب نارنج بپزید و نوش جان کنید.

 • خورش های آبدار یا سوپ جو همراه با شلغم، سبزی گشنیز، برگ کاهو، برگ اسفناج، تخم گشنیز، آلوبخارای ملس و کمی زرشک بویژه در افراد با سابقه آلرژی تنفسی مفید است.
 • خورش کدو، خورش لوبیاسبز، خورش بامیه همراه با پیاز و سبزیجاتی مانند شوید و جعفری، لوبیا، و پودر
 • خورش کدو، خورش لوبیاسبز، خورش بامیه همراه با پیاز و سبزیجاتی مانند شوید و جعفری، لوبیا، و پودر
  کامل لیموعمانی بویژه در مبتلایان دیابت و افزایش چربی خون مفید است. در این افراد و نیز در کسانی که اضافه وزن یا چاقی مرضی دارند، بهتر است برنج بصورت شوید پلو، هویج پلو، سبزی پلو، چلوزيره، چلوسیاهدانه، زرشک پلو با زیره و تخم گشنیز مصرف شود. نخود آب شامل نخود، پیاز شیرین، گوشت گوسفند و میوه به در افراد سالخورده و ضعیف توصیه میشود.
 • سوپ نخود یا سوپ جو همراه با نخود و مرزه برای تقویت ریه بویژه در سالمندان سودمند است.
 • هویج یا زردک آب پز، کدوحلوایی آب پز، شلغم آب پز، به آب پز، در کسانی که ضعف هاضمه و یبوست دارند مفید است. افزودن قدری عسل و اندکی زعفران ساییده به هویج و کدوحلوایی و به آب پز اثرات آنها را | تقویت می کند.
 • کسانی که دچار بی اشتهایی، ضعف، سردی اندامها و خستگی هستند می توانند از سمنو، جوانه گندم، جوانه نخود، برگه های شیرین، توت خشک، انجیر، شیربرنج با سیاه دانه و کمی دارچین، شله زرد با خلال بادام و پسته بهره ببرند. همچنین مصرف فندق، گردو، پسته، بادام، نخود و کشمش، و مویز بعنوان میان وعده یا تنقلات روزانه سودمند است.
 • استفاده از بخش نارنجی پوست پرتقال به صورت مربا، دمکرده، مرتع پلو سودمند است. همچنین می توان این بخش پوست پرتقال (یا نارنج) را به صورت تازه در سالادی از هویج و سبزیجات و روغن زیتون فوق بكر حقیقی به کار برد.

توصیه های دارویی خوراکی :

مصرف مختصری سیاهدانه، در حد یک قاشق چایخوری کوچک در هنگام ناشتایی یا همراه نان صبحانه مفید است. . نوشیدن خیسانیده تخم بالنگو و بارهنگ در آب و گلاب با کمی زعفران سودمند است:
• آب سه چهارم لیوان
• گلاب یک چهارم لیوان
• تخم بالنگو یک قاشق چای خوری
• تخم بارهنگ یک قاشق چای خوری
این اجزاء را با هم بیامیزید و هم بزنید، نیم ساعت صبر کنید تا بالنگو و بارهنگ خوب لعاب بدهند، سپس سر قاشق چای خوری زعفران ساییده بیافزایید و دوباره هم بزنید. سپس آن را با سوق دادن آگاهی به بو و مزه گلاب و زعفران در جرعه های کوچک و کوتاه بنوشید و در بین جرعه ها آرام بگیرید و آگاهانه تنفس کنید. این مقدار دو تا سه بار در روز برای بزرگسالان قابل تکرار است افزودن کمی عسل طبیعی نیز مفید است).
• نوشیدن دمنوشی از آویشن و شیرین بیان با عناب در طول روز سودمند است:
• برگ آویشن 1 قاشق غذاخوری پر (5/ 2 گرم)
• پودر ریشه شیرین بیان ۱ قاشق چای خوری
• عناب چنگال زده (سوراخ شده) 5 عدد
• عناب چنگال زده (سوراخ شده) 5 عدد

همه را در یک قوری چینی ریخته با یک لیوان آبجوش بمدت یک ربع با حرارت ملایم دم کنید. پس از صاف کردن، تا گرم است آرام آرام بنوشید.

هشدار: مادران باردار باید در مصرف این ترکیب احتیاط کنند. برای کسانی که فشارخون بالا دارند مصرف شیرین بیان بیش از ۳ تا ۴ هفته توصیه نمی شود.

 • این ترکیب تا دو بار در روز برای بزرگسالان قابل تکرار است.
 • مقادیر بالا با نصف مقدار از سن ۷ سالگی به بالا، و با یک سوم تا یک چهارم مقدار برای کودکان ۲ تا ۷ ساله مجاز است.
  برای کودکان زیر ۲ سال که زود به زود دچار سرماخوردگی می شوند، روزانه دو تا چهار قاشق غذاخوری یعنی حدود ۱۵ تا ۳۰ سی سی از یک لیوان دمنوش نهایی آماده مصرف مناسب است (یعنی حدود یک دهم مصرف بزرگسالان) و این مقدار نیز نباید بیش از ۳ تا ۴ هفته مصرف شود.

• مصرف ترکیبی از پودر ریشه شیرین بیان و رازیانه و شکر سرخ از گذشته دور برای پیشگیری از ابتلا به بعضی بیماری ها در منابع طب ایرانی و نیز برخی آموزه های اسلامی توصیه شده است. مقدار ۱۰ گرم شیرین بیان و ۵ گرم رازیانه و ۵ گرم شکر سرخ برای مصرف روزانه در بزرگسالان سودمند است. این مقدار ماده برای مصرف طی سه تا چهار روز می باشد.

هشدار: این ترکیب در بارداری مجاز نیست، و بانوانی که قاعدگی مفرط دارند باید در مصرف آن احتیاط کنند. بهتر است یک دوره مصرف این ترکیب حداکثر ۴ هفته باشد و پس از آن تا دو هفته مصرف نشود.

• مصرف مختصری ترکیب عسل و ژل رویال باکیفیت در حد روزانه یک تا دو قاشق چایخوری برای افراد سالم، و در بیماران حسب نظر پزشک معالج و رعایت شرایط مصرف این مواد، می تواند مفید باشد.

توصیه های دارویی موضعی :

 • استفاده از روغن سیاهدانه یا روغن بنفشه در بادام شیرین به صورت موضعی در داخل بینی می تواند سودمند باشد.
 • بخورهای گیاهی مانند بخور بابونه یا مرزنجوش یا اسطوخودوس در کسانی که مستعد عفونتهای تنفسی هستند مفید است. کسانی که تحریک پذیری عصبی و بی تابی دارند نباید این گیاهان را بصورت خشک مستقیما بو کنند.

فهرستی از مواد غذایی مقوی سیستم ایمنی :

در ادامه فهرستی از مواد غذایی موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن ارائه می شود. در ارائه این فهرست از معرفی خوراکی هایی که اثرات مزاجی شدید دارند اجتناب کرده ایم. همچنین مفرداتی که در بارداری احتیاط مصرف دارند با علامت ستاره [*] مشخص کرده ایم. هر کسی به فراخور حال و دسترسی و میل شخصی می تواند دو یا چند مورد از این مواد را با هم ترکیب کرده و یک غذا یا نوشیدنی لذیذ تهیه و با آرامش میل نماید

سبزیجات و تره بار:

 1. ریحان
 2. نعناع
 3. پونه
 4. لوبیا سبز
 5. کدو حلوایی
 6. کدو سبز
 7. چغندر
 8. زردک
 9. هویج
 10. قنویت (کلم قمی)
 11. کرفس

ادویه و گیاهان دارویی:

 1. آویشن
 2. دارچین
 3. سیاهدانه
 4. زردچوبه
 5. مرزنجوش
 6. چای کوهی
 7. گل گاوزبان
 8. بابونه
 9. بادرنجبویه
 10. زعفران
 11. هل
 12. رزماری

میوه ها و فرآورده های میوه ای:

 1. انجیر خیسانده با آب و گلاب)
 2. انار و آب انار و رب انار
 3. شیره انگور
 4. آناناس و کمپوت و آب آن
 5. برگه زردآلو به صورت خیسانده
 6. زرشک
 7. سیب (میوه، آب آن، فالوده، مربا)
 8. به (دمنوش، رب، مربا)
 9. عناب
 10. مرکبات شامل پرتقال، گریپ فروت، نارنج، لیموشیرین، و لیموترش
برخی باورهای نادرست مردم در مورد گیاهان دارویی و طب های سنتی و مکمل :
 • گیاهان دارویی بدون عارضه هستند.
 • مصرف گیاهان دارویی همراه با داروهای شیمیایی مشکلی ایجاد نمی کند.
 • طب سنتی به تنهایی می تواند همه بیماری ها را درمان کند.
 • مصرف زیاد خوراکی های گرم مانند سیر و زنجبیل مانع ابتلا به عفونت ویروسی میشود و هرچه بیشتر
 • مصرف زیاد خوراکی های گرم مانند سیر و زنجبیل مانع ابتلا به عفونت ویروسی می شود و هرچه بیشتر مصرف شوند بهتر است.
 • حجامت و زالودرمانی در همه افراد در پیشگیری و درمان بیماری مؤثر است.
 • داروهای گیاهی و درمان های طب سنتی را می توان خودسرانه و بدون نظارت پزشک مصرف نمود.
 • دود دادن محیط در پیشگیری از آلودگی به ویروس برای همه مؤثر است.

تندرستی، دل درستی و جان درستی همه مردم و بیماران دعای ماست.

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
حافظمنتشرشده در کرونا ویروس

راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در پایانه های مسافربری ایستگاه های قطار، اتوبوس و فرودگاه

 

مقدمه

اقدامات کنترلی بهداشت محیطی
بهداشت فردی
نحوه شستشوی دست ها
بهداشت مواد غذایی
بهداشت ابزار و تجهیزات
بهداشت ساختمان
نکات مهم
اقدامات لازم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری
نکات مهم برای پیشگیری از کرونا ویروس
گندزداهای سطوح
احتیاط های لازم برای استفاده از سفید کننده ها
پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
مراحل برداشتن تجهیزات حفاظت فردی


دامنه کاربرد:
پایانه های مسافربری:
شامل ایستگاه های مترو، راه آهن، پایانه های مسافربری شهری، پایانه های مسافربری بین شهری، فرودگاهها

 

مقدمه:

شناسایی راههای انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال این ویروس هنووز بوه  طوور  دقیق مشخص نشده است ولی به عنوان یک اصل کلی ویروس های تنفسی به طور عمده  از طریق ریز قطرات یا از طریق  سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میگردند. بر اساس دانسته های کنونی این بیماری از یک طیف ملایم تا شدید با علایمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس میتواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجربه ذات الریه، نارسوایی   کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.

با عنایت به آخرین اطلاعات ،انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان  می باشد. این ویروس میتواند در فاصله1تا 2متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود.راه دیگر انتقال ،تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب ها  ،میز و صندلی، شیرآلات ،نرده  پله ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی که به طور عمومی و مشترک استفاده میشود (اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده ونظایر آن) بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خود را با آب و صابون شستشو دهید.
اقدامات کنترلی بهداشت محیطی برای مقابله با کووید 19

هدف: کاهش غلظت عامل عفونت در هوا، سطوح و اشیاء هدف از تهیه این راهنما ارائه توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی جهت جلوگیری و کنترل کرونا ویروس در پایانه های مسافربری می باشد. این راهنما اطلاعات بهداشتی جهت کاهش امکان انتقال بیماری برای کلیه کارمندان، پرسنل، | نیروهای خدماتی و افرادی که در این مکان ها فعالیت و رفت و آمد دارند، ارائه میدهد.

راهکارها: تهویه مناسب و مطلوب، جداسازی فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار یا مشکوک، ضدعفونی سطوح و اشیاء

 

1. بهداشت فردی: توصیه می گردد ضمن رعایت نکات بهداشتی زیر اطلاع رسانی گردد:

• از دست دادن و رو بوسی کردن با یکدیگر پرهیز کنید؛
• شستن مرتب دستها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الكل؛
• فعالیت های خارج از منزل را تا حد امکان محدود نموده و از حضور در مکان های عمومی و شلوغ پرهیز کنید؛
• از خوردن غذا در محیطهای عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان اجتناب کرده و از مواد غذایی به صورت کاملا پخته استفاده کنید؛
.در صورت مشاهده علایم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت شدید شدن علایم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛
• افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبولانس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی الامکان در یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند؛
• نیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و دستکش استفاده نمایند؛ برای ثبت حضور و غیاب ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید؛
• برای تماس با دکمه های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛
• استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن (در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)؛
• عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل (ترجیحا هر یک از کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف)؛
• وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛
• رانندگان حتی الامکان از گرفتن پول نقد خودداری کرده و پرداخت ها به صورت آنلاین، کارت و یا با استفاده از اپها صورت گیرد.
• رانندگان، کلیه پرسنل شاغل در پایانه ها و سایر محل های موضوع این راهنما از ماسک و دستکش استفاده نمایند و ترجیحا مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل به همراه داشته باشند.
• عدم تماس دستها با چشم ، دهان و بینی
• عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتلا به ویروس

دستور عمل شستشوی دستها:

دستها باید با آب گرم و صابون به مدت ۲۰ ثانیه به طريقه زیر شسته شوند:
1- دستها را مرطوب کنید
2- از صابون مایع استفاده کنید
3-کف دستها را خوب به هم بمالید
4- انگشتان را بشوئید
5-مجها را بشوئید
6- بین انگشتان را بشوئید
7- آبکشی کنید
8- با دستمال کاغذی خشک کنید (استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است)
9-شیر آب را با همان دستمال ببندید
10- دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید

 

نحوه شستشوی دست ها2. بهداشت مواد غذایی (در صورت وجود بوفه یا هرگونه محل سرو غذا):

• سرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته بندی های یکبار مصرف انجام گیرد.
• مواد غذایی سلف سرویس های پایانه ها قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند.
• عرضه مواد غذایی روباز در تمامی پایانه های فعال ممنوع می باشد.
• خرید مواد غذایی از دست فروش ها ممنوع است.

3. بهداشت ابزار و تجهیزات:

• ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا
• آشپزخانه ها و محلهای سرو غذا در این مراکز موظفند پس از سرویس دهی هر میز کلیه ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب را تعویض و شستشو (در سه مرحله شامل شستشوی اولیه با آب بالای ۷۵ درجه سانتی گراد، گندزدایی و آب کشی) نمایند و برای سرویس دهی به افراد جدید از سرویسهای جایگزین استفاده کنند.
• آشپزخانه ها و محلهای سرو غذا (در صورت وجود) موظفند پس از هر سرویس دهی کلیه ظروف طبخ و آماده سازی موادغذایی را شستشو و گندزدایی نمایند.
• چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می شود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.
• ضرورت شستشو و گندزدایی ملحفه، پتو، پرده ها و نظایر آن (در صورت وجود) بعد از هر بار استفاده.
• در نمازخانه ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد. (در صورت وجود)
• در صورت وجود سالن های ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاری گندزدایی شوند.
• در صورت وجود وسایل ورزشی و وسایل بازی کودکان، به طور مستمر گندزدایی شوند.
• در صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است.
• وضعیت تهویه مناسب باشد به طوری که برای ایجاد جریان هوا باز یا نیمه باز باشد. و وضعیت تهویه به صورت گردش داخل نباشد.
• کلیه مهر ها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نماز خانه ها به صورت موقت جمع آوری گردد. • ترجیحا در اتاق های اداری، سالن ها و فضاهای سربسته از سطل های زباله دردار پدالی همراه با کیسه زباله استفاده شود.


4. بهداشت ساختمان، سازهها، دستگاهها:

• استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره های سالن ها.
• نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی در محل
• نصب راهنمای شستشوی دست ها به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس های بهداشتی
• تهویه مناسب محل های اقامت و سرویسهای بهداشتی
• سرویس های بهداشتی (حمام و توالت) را به صورت مجزا گندزدایی کنید.
• قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروب ها در هوا پخش نشوند .


• سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، درب ها، دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده پلهها، نیمکت، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن و بیسیم ، دستگاههای کارت خوان و ای تی امها، کف پوشها، کلید و پریزها، تلمبه گاز، گازوئیل و بنزین وسایل عمومی و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.
• نصب ظروف حاوی مواد ضدعفونی کننده دست ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در ورودی ها و خروجی ها .
• گندزدایی مستمر محیط داخلی پایانه و تجهیزات مرتبط حداقل روزی یک بار.
• نسبت به تعبیه سیتم لوله کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالت ها و سرویس های بهداشتی اقدام گردد.
• توصیه می گردد شیر آب روشویی سرویس های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی باشد.
• دفع پسماندها باید به شیوه بهداشتی در سطل های دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه پرسنل مسئول در خصوص جمع آوری و دفع پسماند رعایت تمامی ملاحظات بهداشتی (جمع آوری پسماند در کیسه های پلاستیکی محکم بدون درز و نشت) در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند.
• در محلهای تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش بینی شود.
• هوای آسانسور باید تهویه مناسب داشته باشد و مرتبا گندزدایی شود.
• حذف آبخوریها و آب سردکن ها به صورت موقت
• استفاده از هواکش در محیطهای سربسته، اتاق پرسنل و یا باز گذاشتن در و پنجره سالن ها
• عملیات سوخت گیری وسائط نقلیه در پمپ بنزین ها و جایگاههای سوخت، باید فقط توسط متصدیان جایگاهها، صورت پذیرد.
• اتاقک های سیگار غير فعال گردند. در صورت وجود)

سطوح زیر در محل مورد نظر باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:

• نشیمن صندلی دسته های صندلی
• پشتی صندلی ( قسمت پلاستیکی یا فلزی)
• قفل کمربندهای ایمنی
• چراغها و کنترل ها، کلید احضار مهماندار و محفظه بالای سر
• دیواره و پنجرهها
• ویدئو مانیتورها در صورت استفاده سرویس بهداشتی توسط مسافر بیمار، درها، دستگیره، نشیمن توالت، محل تعویض پوشک، دستشویی و دیوارها و کانتر گندزدایی شود.
• از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید.
. در صورت آلوده شدن دستکش، آن را تعویض نمایید.
• از بین بردن هرگونه آلودگی از کف کابین
• شستشوی سطوح با آب و خشک نمودن آن و دور ریختن کلیه دستمال های مورد استفاده در کیسه زباله
• دور ریختن دستکش ها در کیسه زباله : بعد از اتمام کار بلافاصله دست ها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفونی کننده بر پایه الکل تمیز کنید.

نکات مهم هنگام گندزدایی و نظافت، سالن ها:

هنگام گندزدایی و نظافت، سالن ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.
• محلولهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشت ۲۴ ساعت کاهش می یابد).
• امکانات لازم برای شستشوی مرتب دستها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاء هر شیفت حداقل ۲ ماسک و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای پرسنل مسئول نظافت باید فراهم شود.
• از تی مخصوص فقط برای گندزدایی مکان هایی که امکان آلودگی وجود دارد استفاده نمایید.
• سطل، دستمال ها و وسائل نظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی باید مجزا باشد.
• در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و ماسک آسیب نبیند و در صورت صدمه آنرا تعویض نمایید.
•نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسانید(تی را به صورت مارپیچ حرکت دهید).
•"تی هایی که برای نظافت کف اتاق ها و سالنها و غیره استفاده می شود باید دارای چند "سر" اضافی باشند.
•پس از استفاده از پارچه ها، دستمال نظافت و تی، میبایست در آب داغ شسته شود. در هنگام گندزدایی احتیاط های لازم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل آید .

 اقدامات لازم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری :

در صورت بروز هرگونه علائم شبیه سرماخوردگی فصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند: تب بالای ۳۸ درجه، سرفه و گلودرد، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، علائم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن به خصوص کلیه ها و شوک عفونی باید بلافاصله از ادامه کار منع و به مراکز درمانی خدمات جامع سلامت ارجاع داده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز / افراد به محل کار خود بازگردند.

 

نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس :

 • قبل از خوردن و آشامیدن دستهای خود را تا بالای مچ به مدت ۲۰ ثانیه با آب و صابون مایع بشویید و در صورت عدم دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکلی استفاده نمایید؛
 • از تماس با افرادی که مریض هستند خودداری کنید. از روبوسی و دست دادن با افراد دیگر بپرهیزید (فاصله ۱ تا ۲ متر از افراد بیمار حفظ شود)؛
 • افراد بیمار و مشکوک حتما از ماسک استفاده
 • از دست زدن به چشم، بینی یا دهان خودداری کنید
 • هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل زباله بیندازید؛
 • اگر علائم سرماخوردگی دارید در منزل استراحت کنید؛
 • ویروسها در هوای سرد و خشک انتقال سریع تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگه داشته شود؛
 • گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید.
 • به تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و سبزیجات تازه؛
 • آموزش به اطرافیان

گندزداهای سطوح

1. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز
الكل برای از بین بردن ویروسها موثر است. اتيل الكل ۷۰ درصد یک میکروب کش با طیف گسترده است و به طور کلی از الكل ایزوپروپیل بهتر است. الكل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک (به عنوان مثال درپوش لاستیکی ویالهای دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها) و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل استتوسکوپ و ونتیلاتورها) استفاده میشود. | به دلیل قابلیت اشتعال الكل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود می شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می گردد.
استفاده مکرر و طولانی از الكل به عنوان گندزدا میتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سخت شدن و ترک خوردگی لاستیک و پلاستیک های خاص شود.

۲. سفیدکننده
گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفولانزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، غیر فعال می شود.
گندزداها و سفید کننده های خانگی (با ۱۰ تا ۲۰ دقیقه زمان تماس)، با هزینه کم و به طور گسترده در دسترس است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می شود.

با این حال سفید کننده ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک می کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه می شوند و به راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان می دهند. بنابر این سفید کننده ها باید با احتیاط مصرف گردند. استفاده نادرست از سفید کننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق سازی توصیه شده (قوی تر و ضعیف تر می تواند اثرات آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.
برای تهیه و استفاده از سفید کننده رقیق شده رعایت موارد زیر ضروری است:
 استفاده از ماسک، پیش بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابر پاشیدن توصیه میشود. - محلول های سفید کننده در محل های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد. - سفید کننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می گردد و آن را ناکارآمد می نماید)
در صورت استفاده از سفید کننده حاوی هیپوکلریت سدیم ۵٪ آن را تا ۰۵٪ رقیق نمایید.


جدول- هیپوکلریت سدیم:  غلظت و مصرف

محلول اولیه:
عمده محلول های سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم ٪ ۵ معادل (۵۰۰۰۰PPM) کلر قابل دسترس

محلول توصیه شده: محلول ۱ : ۱۰۰ از هیپوکلریت سدیم ٪ ۵ توصیه می شود استفاده از ۱ قسمت سفید کننده به ۹۹ قسمت آب سرد لوله کشی (محلول ۱ : ۱۰۰ برای گندزدایی سطوح) برای دستیابی به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید. به عنوان مثال ، برای آماده سازی سفید کننده های حاوی ۲٫۵ در صد هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفید کننده استفاده کنید (یعنی ۲ قسمت سفید کننده به ۹۸ قسمت آب)


کلر قابل دسترس بعد از رقیق سازی:
برای سفید کننده حاوی ۵ درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول ۱: ۱۰۰، کلر قابل دسترس در حدود ۰٫۰۵ درصد یا ۵۰۰ پی پی ام خواهد بود

محلول های سفید کننده شامل غلظتهای دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گردد

زمان تماس برای کاربردهای متفاوت:
. سطوح غیرمتخلخل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می گردد
 • گندزدایی از طریق غوطه ور کردن اقلام: زمان تماس ۳۰ دقیقه توصیه میشود(برای تی ها، دستمال،لباس، دستکش و نظایر آن)

نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیز کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه وری)احتیاط های لازم برای استفاده از سفید کننده ها:

 • سفید کننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند.
 • از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفید کننده به چشم وارد گردد بلافاصله باید به مدت ۱۵ دقیقه با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
 • از به کار بردن سفید کننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش داده و می تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود. به عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن سفید کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیز کردن توالت استفاده می شود، تولید می گردد و این گاز می تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. در صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفید کننده برای گندزدایی، کاملا با آب بشویید.
 • سفید کننده رقیق نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرد گاز سمی آزاد مینماید؛ بنابراین سفید کننده ها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.
 • هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میشود برای اطمینان از اثربخشی آن از سفید کننده هایی که اخیرا تولید شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.
 • اگر از سفید کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ رقیق سازی قید شود و محلول های تهیه شده بلا استفاده را بعد از ۲۴ ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب غیرفعال شدن سفید کننده ها می گردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیز شده و قبل از گندزدایی با ماده سفید کننده عاری از مواد آلی گردد.
 • سفید کننده رقیق شده را باید دور از نور خورشید و در صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد

پوشیدن و در آوردن تجهیزات حفاظت فردی :

 • خطرات را شناسایی و مدیریت کنید. تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید. مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی پوشیده و در آورده شود.
 • لباس حفاظت فردی را بپوشید. از پیش بند ضد آب استفاده کنید.
 • ماسک را مطابق شکل بزنید.
 • ضدعفونی دست انجام شود. دستکش پوشیده شود (از دستکش های لاستیکی برای پاکسازی محیط و مدیریت پسماندها استفاده شود).

مراحل برداشتن تجهیزات حفاظت فردی :

 • در آوردن پیشبند پلاستیک و دفع صحیح آن، اگر پیش بند مورد استفاده مجدد قرار می گیرد، در یک ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
 • اگر روکش کفش پوشیده شده است، آن را در حالی که دستکش در دست دارید، بردارید.
 • لباس و دستکش را از داخل به خارج بچرخانید و به نحو مناسب دفع کنید. اگر چکمه های پلاستیکی پوشیده اید، چکمه ها را بدون دست زدن به آنها از پا خارج کنید.
 • چکمه های در آورده شده را در یک ظرف محتوی مواد گندزدا
 • ضدعفونی دست انجام شود.
 • ماسک از پشت سر برداشته شود.
 • ضدعفونی دست انجام شود.
منتشرشده در کرونا ویروس

سلامت روان در بحران، ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی

کار کردن در شرایط بحران برای گروهی همزمان چالش برانگیز و رضایت بخش است مسائل زیادی در زمان بحران برای اکثر ارائه دهندگان خدمت تنش زا است از جمله :

خطر ابتلا به بیماری، نگرانی از آسیب اطرافیان، بار کاری سنگین، مشاهده رنج و درد بیماران وخانواده هایشان، جدایی از خانواده، تصمیم گیری های دشوار درشرایط مرگ و زندگی، ودر دسترس نبودن منابع و امکانات. با توجه به این شرایط، پیشگیری و مدیریت استرس برای ارائه دهندگان خدمات درمانی ضروری است

برای سلامت روان و سازگاری بهتر در بحران به این موارد دقت کنید:

 • نشانه های استرس را در خود بشناسید. هر یک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان میدهیم. آگاهی به نشانه های جسمی و ذهن اضطراب اولین قدم در مدیریت آن است. برای مثال تحریک پذیری، عصبانیت و از کوره در رفتن، بیخوابی و کابوس، ترس، خستگی، سردرد، عدم تمرکز، اسپاسم عضلانی، تپش قلب، و حالت تهوع و سایرمشکلات گوارشی ازعلایم اضطراب است.
 • در شرایط بحرانی افراد واکنشهای متفاوتی دارند مانند اضطراب، اشتغال ذهنی مکرر با مساله، سردرگمی و دوگانگی، یا احساس کرختی،به خاطر داشته باشید در بحرانها معمولا اتفاقها غیرطبیعی هستند اما اکثرا واکنشهای افراد طبیعی است. به خودتان یا دیگران برچسب ضعیف بودن، یا غیر طبیعی بودن نزنید. کاری که شما انجام میدهید شجاعانه، ایثارگران هم بسیار ارزشمند است.
 • درمحل کار، از روشهای ساده و قابل اجرا برای کاهش تنش و استرس استفاده کنید: حرکات کششی و نرمش، چند دقیقه قدم زدن در فضای باز، تمرین تنفس عمیق، چند دقیقه گوش کردن به موسیقی آرامبخش، یا نیایش کردن میتواند به کاهش تنشش ما کمک کند. سعی کنید لحظاتی هر چند کوتاه ذهنت ان را از کار و یا نگرانی ها دورکنید
 • وقتی کار نمی کنید و در خانه هستید، تا حد امکان برنامه معمول و روزمره قبلی خود را حفظ کنید. نقش خود را به عنوان عضوی از خانواده ایفا کنید، به سرگرمیها و علایق خود بپردازید، ورزش کنید، و کارهایی را که برای شما آرامش بخش است در برنامه بگذارید.
 • فرهنگ حمایت و کار تیمی را در محل کار تقویت کنید: افرادی که با آنها کار می کنید را بشناسید. از آنها در مورد نگرانی هایشان سؤال کنید و اگر راحت بودید در مورد نگرانی های خود نیز به آنها بگویید. صحبت های خود را به موضوع بحران و کار محدود نکنید و در مورد موضوع های دیگر نیز صحبت کنید. از یکدیگر حمایت کنید و حال هم را بپرسید. افراد معمولا هنگام استرس زیاد با خطاهای کوچک دیگران برخوردهای بیش از اندازه می کنند، به یکدیگر بازخورد مثبت بدهید و تلاش و جدیت افراد را تشویق کنید.
 • ضمن اینکه لازم است در جریان اطلاعات و اخبار روز باشید، مواجهه با اخبار به ویژه از منابع غیر موثق و در فضای مجازی را محدود کنید. چک کردن مکرر شبکه های مجازی می تواند استرس شما را بیشتر کرده و زمان استراحت شما را که برای بازیابی توان و انرژی نیاز دارید محدود کند.
 • مراقب باشید که در شرایط بحرانی هم، اصول برخورد حرفه ای را در برخورد با بیماران و مسائل آنها حفظ کنید. بخشی از فرآیند بهبود بیماران مربوط به مشاهدهی حالت کاملا حرفه ای کادر درمان است.
 • در بحران ها موارد زیادی پیش می آید که خارج از کنترل ماست. سعی کنید فقط بر مواردی که در کنترل شماست تمرکز کنید و بیش از حد به بخش هایی از بحران که کنترلی بر آن ندارید فکر نکنید.
 • دغدغه ها و نگرانی های خانوادگی را مدیریت کنید. با نزدیکان خود در مورد برنامه های کاری خود، زمان و روشی که می توانند با شما در تماس باشند و همچنین نگرانی هایشان صحبت کنید. سعی کنید برنامه منظمی برای تماس و صحبت با خانواده و دوستان داشته باشید.
 • از خودتان مراقبت کنید. تا جایی که امکان دارد خواب و استراحت کافی داشته باشید. تغذیه سالم داشته باشید. مصرف کافئین را محدود کنید و مایعات کافی بنوشید.
 • در صورتی که احساس کردید به دلیل استرس یا افسردگی برای چند روز متوالی نمی توانید کارهای روزمره را انجام دهید یا تحت فشار زیادی هستید، از روانپزشک کمک بگیرید.
منتشرشده در کرونا ویروس

راهنمای مدیریت استرس برای کودکان در شرایط بحران (ویروس کرونا)

توصیه هایی برای والدین در مدیریت بحران ویروس کرونا

این روزها به دلیل اخبار نگران کننده همه گیری کرونا ، بسیاری از کودکان نیز مانند بزگسالان نگران و مضطرب هستند. کودکان نیز مانند بزرگسالان تحت تاثیر بحران قرار میگیرند ولی ممکن است نتوانند در مورد آن صحبت کنند.

در مورد بحران و شرایط ویروس کرونا توصیه میشود:

با آنها در مورد بحران و شرایط صحبت کنید. وقتی اخبار بدی در جریان است سن کودک را در نظر بگیرید و ببینید چقدر ممکن است اگر شما صحبت نکنید اخبار را از جای دیگری بشنود. در صورت لزوم به کودک اطلاعات متناسب با سن وی بدهید.

نکته مهم: به یاد داشته باشید که بروز این علائم در شرایط بحران، طبیعی و قابل کنترل است و خطرجدی آنهارا تحدید نمیکند.

 • در این شرایط کمی سطح انتظارات خود را  نسبت انجام به موقع تکالیف درسی، حضور در مدرسه تعدیل کنید.
 • ممکن است کودکان در اثر استرس و یا نگرانی بیش از حد دچار علایمیمثل: حالت تهوع، استفراغ، اسهال، گریه، بی قراری، پرخاشگری، کاهش اشتها و یا اختلال خواب شوند. به یاد داشته باشید این علایم چناچه ناشی از استرس باشد طبیعی است و با کاهش استرس این نشانه هاهم کم میشود. ولی در صورت تکرار و طولانی شدن این علایم بیش از دو یا سه روزحتما با پزشک مشورت کنید.
 • در این گونه مواقع بهتراستتا حد امکان در مورد کمیت و کیفیت عملکرد کودکان و دانش آموزان آسان بگیرید. برای مثال اگر در فصل امتحانات هستند و نگران نتیجه هستند، به آنها اطمینان بدهید که اولیا مدرسه حتما خودشان برای این شرایط فکری خواهند کرد و یا فرصت جبران خواهند داد.
 • به کودکان بگویید طبیعی است که استرس داشته باشند و نگران خود یا نزدیکان باشند ولی نشانه های اضطراب بیش از حد و غیر طبیعی را نیز به آنها آموزش دهید. آنها را تشویق کنید نگرانی هایشان را با شما در میان بگذارند و در صورتیکه استرس زیادی داشتند از پزشک، روانپزشک یاروانشناس کمک بگیرید.
 • کودکان درشرايط بحران و پس از وقوع حوادث ناگوار بيش ازهر زمان ديگری نياز به بازی وتفريح دارند. بازی باعث منحرف کردن توجه آنان از استرس میشود وبه آنها آرامش میدهد. سعی کنید برنامه های سرگرمی و بازی کودکان را در منزل بیشتر کنید.
 • روشهای آرامسازی را با آنها تمرین کنید. برای مثال میتوانید در منزل روشهای آرام سازی عضلانی، تنفس عمیق، تجسم خلاقانه را تمرین کنید.( درصورت نیاز تمرین آرام سازی را که در کادر زیر آمده است انجام دهید.)
 • ضمن صحبت با کودکان در مورد شرایط، آنها را در جریان جزئیات وقایع مانند تعداد مبتلایان و یا مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا قرار ندهید.
 • تاحد امکان اخبار را در حضور کودکان دنبال نکنید.
 • نظم برنامه های روزمره کودک مانند خواب و غذا و بازی را تا حد ممکن حفظ کنند.
 • درصورت نیاز به کمک های تخصصی، کودکان را به مراکز خدمات جامع سلامت، درمانگاهها، بیمارستانها و یا هر مرکز درمانی که در دسترس شماست ببرید .

تمرین آرام سازی برای کودکان درشرایط بحران (ویروس کرونا) :

 1. نقاشی کردن :به کودکان کمک کنید در مورد موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند نقاشی بکشند.
 2. قصه گویی: به کودکان کمک کنید موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند را به صورت داستان یا قصه بازگو کنند.
 3. بازی داستان نویسی: به کودکان کمک کنید که با استفاده از یک کاغذ وقلم یک داستان را شروع کنندو در بالای صفحه یک یا چند خط در مورد داستان خود بنویسند و سپس کاغذ را به کودک یا فرد دیگری که کنارش هست بدهد تا ادامه داستان را بنویسد کاغذ را به همه کودکان و افرادی که در آن جمع حضور دارند بدهید تا هر نفرقسمتی از داستان را تکمیل کند و درنهایت به دست اولین نفر برسد و سپس داستان نهایی را برای همه بخواند، این کار علاوه بر اینکه باعث سرگرمی و انحراف فکر کودکان از افکار مزاحم و استرس زا می شود در بسیاری مواقع باعث خنده و شادی و احساس آرامش و لذت در آنها خواهد شد
منتشرشده در کرونا ویروس

راهنمای مدیریت استرس برای راننده، مدیران و مربیان، مسئولین و کارکنان درشرایط بحران (ویروس کرونا)

این روزها ممکن است شما هم مثل خیلی از افراد جامعه در مورد ویروس کرونا و اخبار متفاوتی که از تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از این بیماری در گوشه و کنار دنیا و کشورما نرخ داده، از زبان مسافرین میشنوید، توجه داشته باشید که شنیدن مدام این اخبار و یا دیدن مسافرانی با نشانه هایی از سرماخوردگی و سرفه های مکرر ممکن است در شما ایجاد نگرانی و ترس از مبتلا شدن به بیماری کند. درصورتی که نشانه هایی که در قسمت الف آمده را در خود احساس کردید ،میتوانیدبرای کاهش نگرانی و استرس خود اقداماتی را که در قسمت ب ذکر شده است را انجام دهید.

نکته مهم: به یاد داشته باشید که بروز این علائم در شرایط بحران، طبیعی و قابل کنترل است و خطر جدی شما را تهدید نمیکند.

الف) علائم و نشانه های استرس در شرایط بحران:

ترس از ابتلا به بیماری، حرف زدن مکرر در مورد بیماری، چک کردن مکرر علائم و نشانه های جسمی مثل: (تب، درد، تنفس، سرفه کردن وغیره )...کاهش توجه و تمرکز، دلشوره، بیقراری، کلافه بودن، اضطراب، بی حوصلگی، کاهش اشتها، بدخوابی و یا کم خوابی، طپش قلب، احساس نا امیدی و غمگینی، فکر مرگ...و

ب) در این گونه موارد اقدامات زیررا انجام دهید تا میزان اضطراب شما کاهش یابد:

 1. قبل از هرچیز اطلاعات و دانسته های خود را در مورد ویروس کرونا یا موضوعی که ذهن شما را درگیر کرده کامل کنید.
 2. به یاد داشته باشید اطلاعات صحیح را از منابع معتبر علمی از قبیل کانالها و سایتهای مرتبط با وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی و فضاهای مجازی انجمنهای علمی و رسانه های معتبر ملی بدست آورید.
 3. از چک کردن مداوم اخبار و اطلاعات مربوط به این بیماری یا هر بیماری دیگری که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشد پرهیز کنید. زیرا این کارمیزان نگرانی و استرس شما را افزایش میدهد.
 4. از انتشار اخبار غیر موثق که از طریق کانالهای نامعتبر درفضای مجازی پخش میشود خودداری کنید.
 5. از سوار کردن مسافرانی که سرفه میکنند و یا ماسک به صورت دارند نترسید، کافی است خودتان نکات و  بهداشتی را رعایت کنید و یا به مسافرین توصیه کنید که آنها هم نکات بهداشتی را رعایت کنند.
 6. در صورتی که هنگام رانندگی احساس کردید سطح استرس شما بالاست و یا غیرقابل تحمل است، در اولین فرصت وسیله نقلیه خود را متوقف کنید و به مسافرین بگویید چند ثانیه ای نیاز به آرام کردن خود دارید.
 7. در این حالت سعی کنید ضمن رعایت نکات بهداشتی، چند نفس عمیق از بینی بکشید و به آرام یاز دهان خارج کنید.(درصورت امکان و نیاز،مراحل تمرین آرام سازی را که در کادر زیر آمده انجام دهید.)
 8. اگر برای شما امکان دارد در اولین ایستگاه وسیله نقلیه خود را نگه دارید و چند ثانیه به صندلی خود تکیه دهید و اعضای بدن تان را شل و رها کنید و یا در صورت امکان چند ثانیه از ماشین پیاده شده و چند قدم راه بروید.
 9. چنانچه ذهن شما با موضوع نگران کنندهای درگیر است، در صورت امکان با افرادی که نزدیک شما هستند کمی حرف بزنید .
 10. توجه داشته باشید که این روزها نوشیدنی های طبیعی مثل آب و یا آب میوه همراه خود داشته باشید و برای کاهش استرس خود از آنها استفاده کنید.
 11. ترس و واکنش افراد نسبت به اتفاقات و حوادث غیر منتظره و نگران کننده طبیعی است، خودتان و یا دیگران را بخاطر آن سرزنش نکنید.
 12. در گذشته برای برطرف شدن نگرانی خود چه کاری انجام میدادید؟ هر کاری که حال شمار را خوب میکرده،الان هم سعی کنید همان کارها را انجام دهید.
 13. در صورتیکه که علائم بیقراری، اضطراب، دلشوره، ترس و... در شما ادامه داشت و یا قادر به تحمل آن نبودید به نزدیکترین مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی مراجعه کنید و از پزشکان، کارشناس سلامت روان یا روانپزشکان کمک بگیرید.

مراحل تمرین آرامسازی برای استرس در شرایط بحران :

 1. ابتدا به یک مکان خلوت و آروم بروید، روی صندلی بنشینید و پشت خود را صاف نگه دارید .کف پاها را روی زمین بگذاری دو دستها را روی ران قرار دهید. اعضای بدن خود را از بالا به پایین یا از نقاط انتهایی به طرف بالا مطابق با دستور زیر سفت و رها کنید.
 2. پیشانی و ابروهای خود را تا جایی که می توانیم به طرف بالا بکشید چند ثانیه کوتاه در این حالت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.
 3. چشم ها را محکم ببندید و پلک ها را روی هم فشار دهید و در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی چشم ها را باز کنید.
 4. گردن (چانه) خود را به سمت سینه فشار دهیدآن را چند ثانیه نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.
 5. شانه ها را بالا بکشیدو سفت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.
 6. دست راست را مشت کنیدو ساعد را روی بازو خم کنیدو محکم فشار دهید؛ در این حالت نگه داریدو سپس به آهستگی رها کنید .این حرکت را با دست چپ نیز انجام دهید .
 7. یک نفس عمیق بکشید و ریه خود را از هوا پر کنید و نفس خود را حبس کنید و در این حالت به شکم خود فشار آورید. سپس به آهستگی نفس خود را بیرون دهید و ریه را کاملاً خالی کنید.
 8. پای راست را صاف نگه دارید و پنجه پا را به طرف بیرون بکشیدو در این حالت نگه دارید. بعد پنجه پا را به طرف خود خم کنیدو پا را سفت در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید. این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.
 9. زانوی  راست  را  خم کنید و  ران  را  تا  جایی  که  می توانید بالا  بیاورید و  سفت  نگه  دارید،  سپس  به  آهستگی  پا  را  زمین  بگذارید .این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.
 10. این تمرینات را برای رها سازی ذهن و آزاد سازی ذهن روزی یک تا دو بار انجام دهید
منتشرشده در کرونا ویروس
صفحه1 از2