ارسال آزمایش

از طریق این فرم میتوانید درخواست آزمایش در منزل را ثبت کنید تا مسئول آزمایشگاه با مراجعه به منزل شما ، اقدام های لازم جهت گرفتن آزمایش را انجام دهد و دیگر نیاز به حضور در آزمایشگاه نداشته باشید
نکته 1 : بعد از بررسی برگه آزمایش ، برای اعلام هزینه از طریق آزمایشگاه با شما تماس گرفته میشود در صورت تایید و توافق ، زمان گرفتن آزمایش با شما هماهنگ می شود

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

0/300

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

تصاویر آزمایش خود را در این بخش اپلود کنید

0/500

ورودی نامعتبر است

کد اسپم
ورودی نامعتبر است